Podmienky služieb SmartJimi
Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb SmartJimi

I. Platnosť

 1. Spoločnosť SmartJimi s. r. o. , IČO: 51322251, so sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísanej v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vl.č.125527/B, kontaktné údaje: email hallo@smartjimi.com , telefón: +4212/3260 0002, +421 903 818 117 (ďalej “spoločnosť ” ), poskytuje pre vybrané produkty GPS trakovacích zariadení (ďalej len „produkty “) SmartJimi  mobilné online služby (v produktových balíkoch  Jimi2GO).
 2. Tieto obchodné podmienky pre služby SmartJimi (VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti a oprávneného používateľa produktov SmartJimi (zákazník) pri objednaní (uzatvorení zmluvy o službách SmartJimi), čerpaní a používaní služieb SmartJimi, ako aj mobilnej aplikácie SmartJimi, ktorá je k dispozícii zákazníkovi na bezplatné stiahnutie prostredníctvom obchodu s aplikáciami (platforma) príslušného operátora (operátor platformy). Zmluvným partnerom na základe týchto VOP na použitie aplikácie SmartJimi a jej obsahu je spoločnosť SmartJimi s.r.o., nie operátor platformy.
 3. Pre používanie služieb SmartJimi je zákazník povinný:

        › zriadiť si pri registrácii  zákaznícky účet na webových stránkach SmartJimi  (www.smartjimi.com  ),

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu týchto VOP spôsobom, ktorý je pre zákazníka primeraný. Akékoľvek zmeny VOP súvisiace s právami a povinnosťami zmluvných strán nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi len vtedy, ak budú oznámené zákazníkovi prostredníctvom e-mailu najmenej štyri (4) týždne pred deklarovaným nadobudnutím ich účinnosti. Vykonané zmeny sa stanú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP, ak proti nim zákazník do troch (3) týždňov od zaslania oznámenia nevznesie písomnú námietku a ak spoločnosť zákazníka v oznámení zmeny na tento následok výslovne upozornila. Ak zákazník proti týmto zmenám včas uplatní námietku, nenadobúdajú zmeny voči nemu účinnosť. Spoločnosť má v týchto prípadoch právo vypovedať zmluvu o službách SmartJimi výpovednou dobou (1) mesiac.
 2. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo na pilotné poskytovanie (Beta testovanie) nových služieb, funkcií, rozhraní alebo produktov, na obmedzené časové obdobie a/alebo pre špecifický trh (trhy) a/alebo pre špecifickú skupinu zákazníkov, bez akéhokoľvek predchádzajúceho oznámenia.

II. Služba SmartJimi

 1. Informácie o službách SmartJimi sú uvedené na web stránkach spoločnosti a eshope SmartJimi (https://eshop.smartjimi.sk/ ). To, ktoré služby v časových balíkoch Jimi2GO môže zákazník využívať, závisí od dostupnosti jednotlivých služieb v danej krajine, ako aj od modelu produktu. Bližšie informácie nájde zákazník na webových stránkach SmartJimi alebo na webových stránkach príslušného zmluvného  distribútora  a v príslušnom návode na obsluhu.
 2. Služby SmartJimi je možné používať prostredníctvom

›  webových stránok  www.smartJimi.com

› aplikácie SmartJimi (v závislosti od dostupnosti) v Android a iOS verzii.

 1. Ďalší vývoj automobilovej techniky a informačných technológií a služieb na báze internetu si môže vyžiadať úpravu a ďalší vývoj služieb SmartJimi v závislosti od nových technických možností a zmien správania zákazníka. Spoločnosť si preto vyhradzuje právo vykonať úpravu služieb SmartJimi spôsobom prijateľným pre zákazníka.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo rozšíriť, zmenšiť alebo upraviť rozsah funkcií aplikácie SmartJimi pomocou aktualizácií sprístupnených zákazníkovi prostredníctvom platformy.
 3. Spoločnosť podnikne všetky možné opatrenia na dosiahnutie stálej dostupnosti služieb SmartJimi a v prípade poruchy sa spoločnosť zaväzuje bez zbytočného odkladu podniknúť všetky potrebné nápravné opatrenia. Z dôvodu vyššej moci (napr. vojnové konflikty, prírodné katastrofy, nepriaznivé počasie alebo pracovné spory) alebo kvôli požadovanej údržbe, opravám alebo iným opatreniam týkajúcim sa technických zariadení spoločnosti alebo technických zariadení tretích strán poskytujúcich údaje, obsah alebo prenosovú kapacity môže dôjsť k nepredvídateľným dočasným poruchám, výpadkom alebo zníženiu výkonu (rýchlosti) služieb SmartJimi. Intenzívne simultánne používanie služieb SmartJimi môže navyše viesť k narušeniu výkonu (rýchlosti).
 4. V prípade technických porúch alebo problémov sa môže zákazník obrátiť na zákaznícky servis. Kontaktné údaje nájde zákazník na webstránke spoločnosti.

III. Zákaznícky účet SmartJimi

 1. Pre používanie služieb SmartJimi je zákazník povinný vytvoriť používateľské konto a prihlásiť sa k službám pomocou používateľského mena a hesla. Za týmto účelom musí zákazník zadať svoju e-mailovú adresu, IMEI produktu a zvolené heslo (prihlasovacie údaje).
 2. Pre otvorenie a spravovanie zákazníckeho účtu na portáli SmartJimi v aplikácii SmartJimi platia nasledujúce podmienky:
 3. Heslo pre prístup do zákazníckeho účtu si musí zákazník zvoliť tak, aby ho nemohli ľahko uhádnuť tretie osoby. Ako heslo nie sú vhodné najmä meno a priezvisko alebo dátum narodenia a mená rodinných príslušníkov. To isté platí pre triviálne číselné kombinácie (napr. 12345).

Heslo musí obsahovať najmenej šesť (6), maximálne šesťnásť (16) znakov a skladať z písmen a číslic. 

 1. S heslom musí zákazník zaobchádzať prísne dôverne. V prípade prezradenia hesla tretej osobe musí zákazník heslo bez zbytočného odkladu zmeniť, alebo – ak sa už nemôže prihlásiť do svojho zákazníckeho účtu – kontaktovať zákaznícky servis.
 2. Zákazník musí zabezpečiť, aby údaje v zákazníckom účte boli pravdivé a úplné. Vzhľadom na to, že komunikácia medzi spoločnosťou a zákazníkom o. i. prebieha cez e-mail, musí mať zákazník najmä platnú e-mailovú adresu a prístup k príslušnému e-mailovému účtu. Ak sa e-mailová adresa alebo iné údaje zákazníka zmenia, je nutné bez zbytočného odkladu vykonať ich aktualizáciu v zákazníckom účte zákazníka cez webový portál SmartJimiwww.smartjimi.com ).
 3. Do údajov v zákazníckom účte môže zákazník nazerať na webovom portáli SmartJimiwww.smartjimi.com ) po prihlásení sa do zákazníckeho účtu, tu ich môže aj aktualizovať.
 4. Spoločnosť poskytuje zákazníkovi bezplatný užívateľský účet SmartJimi.

IV. Objednávka služieb SmartJimi

 1. Po registrácii sa do portálu SmartJimi alebo aplikácie si môže zákazník objednať služby v balíkoch Jimi2GO, ktoré sú dostupné prostredníctvom eshopu (https://eshop.smartjimi.sk/)  a týmto uzavrieť zmluvu so spoločnosťou SmartJimi o využívaní služieb SmartJimi pre jeden produkt . Kliknutie na tlačidlo objednávky predstavuje ponuku pre spoločnosť SmartJimi na uzatvorenie zmluvy o používaní služieb SmartJimi.
 2. SmartJimi potom pošle zákazníkovi e-mail na e-mailovú adresu uvedenú pre zákaznícky účet, ktorým potvrdí doručenie objednávky spoločnosti a uvedie podrobnosti objednávky (potvrdenie objednávky). Potvrdenie objednávky predstavuje prijatie ponuky zákazníka spoločnosťou . Zmluva týkajúca sa používania služieb SmartJimi nadobúda účinnosť po obdržaní potvrdenia objednávky na e-mailový účet zákazníka.
 3. Ak je zákazník spotrebiteľom, môže objednávku zrušiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Táto doba trvá 14 dní odo dňa pristúpenia k zmluve ohľadne používania služieb SmartJimi. Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy sa posielajú zákazníkovi spolu s potvrdením objednávky.

V. Aktivácia

 1. Po vykonaní prvej registrácie služieb a/alebo vo zvolenom časovom balíku pre produkt musí zákazník aktivovať služby SmartJimi. Aktiváciou sa zariadenie produktu spojí so zákazníckym účtom zákazníka .

V prípade prvej registrácie získava zákazník bezplatné používanie služieb podľa aktuálnej ponuky spoločnosti, ktoré sú uvedené na webových stránkach spoločnosti a eshopu.

 1. Aktiváciu predmetného zariadenia/ produktu a potrebné kroky zákazník zaistí na portáli SmartJimi.

Zákazník počká na oznámenie o úspešnej aktivácii na  emailovú zadanú vo svojom zákazníckom účte.

VI. Dátové spojenie

 1. Služby SmartJimi vyžadujú
 • mobilné dátové spojenie medzi zariadením a dátovým serverom spoločnosti (dátový server) a
 • pri používaní služieb prostredníctvom portálu SmartJimi alebo aplikácie aj dátové spojenie medzi (mobilným) koncovým zariadením zákazníka (smartfón, tablet, počítač atď.) a dátovým serverom. Dátové spojenie nie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou. V tomto prípade platia výhradne podmienky dohodnuté s poskytovateľom telekomunikačných služieb. Počas používania môžu vzniknúť dodatočné náklady. Toto platí najmä s ohľadom na vzniknuté poplatky za spojenie a roamingové poplatky. Vznik takýchto nákladov je mimo sféry vplyvu a zodpovednosti spoločnosti SmartJimi.
 1. Fungovanie a výkonnosť (rýchlosť) mobilného dátového spojenia medzi zariadením/ produktom a dátovým serverom spoločnosti alebo tretích strán závisia od faktorov, ktoré sú mimo sféry vplyvu a zodpovednosti spoločnosti. Sem patria predovšetkým:

› dostatočný príjem mobilného signálu na strane zariadenia,

› porucha, obmedzenie alebo prerušenie príjmu mobilného signálu v tuneli, v garáži, v podjazdoch alebo iné rušivé vplyvy (klimatické vplyvy ako búrka, rušivé zariadenia, budovy, mosty alebo hory, intenzívne používanie mobilného signálu v rámci bunky mobilnej siete atď.).

VII. Poplatok za používanie/ceny, právo na odstúpenie

 1. Prvá objednávka služieb SmartJimi pre zariadenie/produkt je pre zákazníka bezplatná v rozsahu a za podmienok uvedených v bode V. Všeobecných podmienok používania služieb SmartJimi pri aktivácii zariadenia. Za následné objednávky bude platený paušálny poplatok za používanie na začiatku dohodnutej doby platnosti služby počas celej doby platnosti služby. Platia ceny uvedené v rámci objednávky. Platbu možno vykonať prostredníctvom spôsobov platieb uvedených v rámci objednávky.
 2. Ak nebude platba uhradená v lehote splatnosti uvedenej v potvrdení objednávky, zašle spoločnosť zákazníkovi e-mailom upomienku. Ak spoločnosť nezaznamená pripísanie platby ani v stanovenej dodatočnej lehote, vyhradzuje si právo odstúpiť e-mailom od objednávky / zmluvy o službách SmartJimi.

 

VIII. Doba platnosti

 1. Zmluva o službách SmartJimi má dobu platnosti dohodnutú v objednávke (doba platnosti služby).
 2. Doba platnosti služby je na zariadenie/produkt a zobrazí sa zákazníkovi v zákazníckom účte.
 3. Pri skončení doby platnosti služby sa skončí zmluva o službách SmartJimi automaticky, bez toho, aby bola nutná výpoveď zo strany spoločnosti SmartJimi alebo zákazníka.
 4. Spoločnosť pripomenie zákazníkovi včas pred skončením platnosti služby e-mailom možnosť jej predĺženia. Na tento účel môže zákazník na webových stránkach SmartJimi vykonať (novú) objednávku služieb Smartjimi na ďalšie obdobie.

IX. Výpoveď, prevod zmluvy

 1. Riadna výpoveď zmluvy o službách SmartJimi je počas trvania doby platnosti služby vylúčená. Právo na mimoriadnu výpoveď zo závažného dôvodu zodpovedajúceho podstatnému porušeniu zmluvnej povinnosti ktoroukoľvek zo zmluvných strán tým nie je dotknuté.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo previesť zmluvu o službách SmartJimi (bez zmeny iných zmluvných ustanovení) na inú spoločnosť. K tomu udeľuje zákazník spoločnosti už teraz svoj súhlas. Spoločnosť to oznámi zákazníkovi včas a písomne.

X. Právo na používanie, používanie údajov

 1. Zákazník získa nevýhradné právo na časovo neobmedzené používanie služieb SmartJimi počas doby platnosti služby a obsahu a informácií získaných prostredníctvom týchto služieb. Zákazník nie je oprávnený obsah a informácie získané prostredníctvom služieb SmartJimi odtajniť alebo poskytovať tretím osobám na komerčné účely.
 2. Zákazník získa bezplatné, nevýhradné, neprevoditeľné právo a právo bez možnosti ďalšieho postúpenia licencie na používanie služieb SmartJimi v súlade s týmito VOP.
 3. Spoločnosť chráni osobné údaje zákazníka a používa ich na základe predchádzajúceho a výslovného súhlasu zákazníka výhradne na účely plnenia tejto zmluvy o službách SmartJimi v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Bližšie informácie pre zákazníka sú uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov. Zákazník týmto spoločnosti SmartJimi udeľuje nevýhradné, časovo obmedzené, absolútne, prevoditeľné právo a právo na postúpenie licencie na použitie ostatných údajov, obzvlášť údajov, ktoré nie je možné priradiť k žiadnej osobe, príp. údaje, ktorých osobné detaily boli odstránené (anonymizované údaje). V tejto súvislosti je vyňaté sprístupnenie akýchkoľvek osobných údajov a zvyškov anonymizovaných údajov zákazníkovi.

XI. Zodpovednosť zákazníka

 1. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby používanie služieb SmartJimi neporušovalo ustanovenia týchto VOP, príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, práva tretích strán ani dobré mravy. To platí aj vtedy, ak prístup k službám SmartJimi, prípadne k zariadeniu/produktu, umožní tretím osobám.
 2. Ak zariadenie/produkt používa tretia osoba (napr. rodinný príslušník alebo spolupracovník zákazníka), zákazník je povinný pomocou vhodných opatrení (napr. vyžiadaním si súhlasu tretej osoby) zabezpečiť, aby prístupom zákazníka k službám SmartJimi neboli obmedzené práva tretích osôb. Pritom je potrebné zohľadniť, že zákazník získa prístup k informáciám o zariadení a tým (nepriamo) o tretích osobách (správanie používateľa, posledná lokácia atď.).
 3. Pri používaní aplikácie SmartJimi je potrebné dodržiavať autorské práva, meno a ochranné známky, ako aj ďalšie práva spoločnosti a iných tretích strán (najmä osobné práva). Zákazník nesmie používať aplikáciu SmartJimi v rozpore s týmito podmienkami. Zákazník sa musí zdržať akéhokoľvek zneužitia aplikácie SmartJimi. Zákazník nesmie predovšetkým integrovať aplikáciu SmartJimi alebo jej časti do iných webových stránok, či už súkromných alebo komerčných, ani ich komerčne distribuovať. 

  4. Ak je zákazník aj vodičom, služby ponúkané v aplikácii SmartJimi môžu byť použité iba počas jazdy, a to za predpokladu, že nebudú odvádzať pozornosť od toho, čo sa deje na ceste a pri dodržiavaní zákonných požiadaviek na cestnú premávku.
 4. Pri zavinenom porušení povinností uvedených v tomto článku zodpovedá zákazník za škodu, ktorá tým vznikne spoločnosti SmartJimi a zaväzuje sa, že spoločnosť zbaví eventuálnych nárokov tretích osôb vyplývajúcich z týchto porušení.

XII. Zodpovednosť spoločnosti SmartJimi

 1. Spoločnosť nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a/alebo kvalitu údajov poskytovaných prostredníctvom služieb SmartJimi, obsahu a informácií, ktoré poskytujú tretie strany. Takéto údaje, obsah a informácie spoločnosť obsahovo nijako nekontroluje ani neupravuje.
 2. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté neodborným používaním služieb alebo aplikácie SmartJimi. To platí najmä vtedy, ak vodič vozidla v dôsledku používania služieb SmartJimi za jazdy nevenuje pozornosť cestnej premávke a dôjde k dopravnej nehode.
 3. Spoločnosť nezodpovedá za škody vzniknuté tým, že si zákazník zvolí nevhodné heslo alebo heslo neuloží bezpečne, ani za škody, ktoré spôsobila tretia osoba, ktorej zákazník umožnil prístup k službám SmartJimi.
 4. Spoločnosť nesie zodpovednosť v súlade s týmito ustanoveniami: 

  a) Ak sa od spoločnosti vyžaduje náhrada škody vzniknutej v dôsledku ľahkej nedbanlivosti, spoločnosť bude niesť zodpovednosť iba v obmedzenom rozsahu: je zodpovedná iba vtedy, ak porušila niektorú zo svojich základných zmluvných povinností. Táto zodpovednosť sa obmedzuje aj na škody, ktoré sú predvídateľné a typické v čase uzatvorenia zmluvy. 

  b) Nezávisle na zavinení zo strany spoločnosti, prípadná zodpovednosť z dôvodu podvodného zatajenia poruchy, v dôsledku prevzatia záruky alebo v súlade so zákonnými ustanoveniami o zodpovednosti za výrobok zostáva nedotknutá. 

XIII. Miesto súdnej príslušnosti, použiteľné právo

 1. Výhradné miesto súdnej právomoci pre všetky nároky vyplývajúce zo zmluvy o službách SmartJimi a v súvislosti s ňou je obecný súd príslušný podľa sídla spoločnosti SmartJimi, ak je zákazník právnická osoba.
 2. Ak je zákazník fyzická osoba (spotrebiteľ), spoločnosť môže podať žalobu voči nemu len na súde príslušnom podľa jeho miesta bydliska alebo miesta jeho obvyklého pobytu. Zákazník môže proti spoločnosti naproti tomu okrem súdu príslušného podľa miesta svojho bydliska alebo svojho obvyklého pobytu podať žalobu na súde v akomkoľvek zo zákona príslušnom mieste súdnej príslušnosti.
 3. Na všetky spory vzniknuté zo zmluvy o službách SmartJimi platí výhradne právo Slovenskej republiky. Použitie Dohovoru Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) je vylúčené. Ak je zákazník spotrebiteľ, platí odlišne od toho právo krajiny, v ktorej má spotrebiteľ k okamihu uzatvorenia zmluvy svoje bydlisko alebo obvyklý pobyt.

XIV. Salvátorská klauzula

V prípade, že je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán.

XV. Alternatívne riešenie sporov (ARS) a Riešenie sporov online (RSO)

V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2014 zo dňa 21. mája 2013 (nariadenie), zákazník má právo na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich zo zmluvných povinností pri online predaji alebo servisných zmluvách uzavretých medzi zákazníkom so sídlom v Únii a spoločnosťou SmartJimi so sídlom v Únii prostredníctvom zásahu subjektu ARS uvedeného v súlade s paragrafom 20, odsekom č. 2 Smernice 2013/11/EÚ a pomocou platformy pre RSO. Táto platforma je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/odr .

XIX. Spracovávanie osobných údajov, súbory cookie a služba Google Analytics

Informácie o spracovávaní osobných údajov  v platnom znení, sú k dispozícii na portáli SmartJimi https://eshop.smartjimi.sk/Ochrana-osobnych-udajov-a3_0.htm .

 

 

 

V Bratislave  14.2.2019                                         

 

 

 

M2YzO